De første bogtrykkerier i Grønland

Dansk
Første udgivelser
I april 1857 startede H. J. Rinks bogtrykkeri, også kaldet Sydgrønlands Bogtrykkeri, som det første bogtrykkeri i Grønland. Foruden Rink, startede også Samuel Kleinschmidt et bogtrykkeri i 1857. Kleinschmidts bogtrykkeri udgav dog først en bog i 1858.
  • I 1901 startede Seminariets bogtrykkeri.
  • I 1913 oprettedes  Nordgrønlands Bogtrykkeri.
  • I 1922 fusionerede Sydgrønlands Bogtrykkeri og Seminariets bogtrykkeri.
  • I 1933 startede Frederik Høegh et privat drevet bogtrykkeri i Sydgrønland.

Man kan læse mere om disse og andre bogtrykkerier i Grønland i bogen: Bogtrykkerkunsten i Grønland og mændene bag den : En boghistorisk oversigt / Knud Oldendow. - København : F E Bording, 1957.

 

INDBYDELSE

”Paa den kongelige Handels Bekostning er der indrettet et lille Bogtrykkeri, tilhörende Inspekteurboligen ved Godthaab i Sydgrönland, i hvilket for Fremtiden Trykning af grönlandske Skrifter eller Meddelelser vil blive udført af Seminariets Hjelpelærer i Forening med én eller to dertil oplærte Indfödte, under Inspekteurens og Seminarieforstanderens Tilsyn. 
Hensigten dermed er, deels at tjene til Meddelelser for Handelsbestyrelsen og Missionen, deels at forskaffe Grönlænderne NOGET TIL UNDERHOLDNING ELLER BELÆRING ialmindelighed.
Derfor anmodes Enhver, som maatte önske at bidrage noget hertil, om at indsende, under Adressen: ”til Sydgrönlands Inspektorat” saadanne Meddelelser, som kunde anvendes i det nævnte Øiemed, saasom især:
GRÖNLANDSKE SAGN ELLER DIGTNINGER, SOM NU VEDLIGHOLDES BLANDT BEBOERNE AF VISSE EGNE VED MUNDTLIG FORTÆLLING ELLER SANG.
PRÆDIKENER, HOLDTE AF MISSIONÆRER VED SÆREGNE LEILIGHEDER.
PRÆDIKENER ELLER AFHANDLINGER, FORFATTEDE AF INDFØDTE KATECHETER.
Desuden især ALT HVAD DER KUNDE TJENE TIL MORSKAB ELLER UNDERHOLDNING FOR GRØNLÆNDERNE.
Ogsaa önskes KAART OG TEGNINGER, udförte af Indfödte, og tjenende til Beskrivelse af Landet, fornemmelig de mindre bekjendte Fjorde, samt af deres Reiser, Rensjagt o:s:v:
De indfödte, der levere et saadant brugbart Bidrag til Trykning, ville derfor erholde et Honorar, i Forhold til Arbeidets Störrelse og Godhed.

D Hrr. Missionærer og Kolonibestyrere anmodes om, godhedsfuldt at udbrede dette saavidt som muligt i deres Missionariat eller Distrikt. Manuskripterne bedes skrevne saa tydeligt som muligt, paa Grund af mulige Forskjelligheder i Skrivemaaden, hvilken man ønsker at bibeholde nøiagtig efter Originalerne, med mindre det skulde komme Bidrag fra Indfødte, der vare mere end sædvanlig ukyndige i Orthographi.Godthaab den 22de April 1858H. Rink”

”Dette var Rinks opråb til den grønlandske offentlighed om at indsende manuskripter og kort til det nyoprettede bogtrykkeri i Godthaab.” 
Kilde: Oldendow, Knud: Bogtrykkerkunsten og mændene bag den. 1957 

POK 

Den første bog der er trykt og udgivet i Grønland er Pok fra 1857. Bogen kan lånes her på biblioteket.

”Den første bog, der udgik fra Rinks presse, modtoges med begejstret interesse af den grønlandske læseverden.
Bogen hed : Pôk, kalalek avalangnek, nunalikame, nunakatiminut okaluktuartok. Angakordlo palasimik napitsivdlune agssortuisok. – agdlagkat pisorkat navssarissat nongmiut ilanit. – Nongme. 1857 nalagkap nongmitup nakitirivfiane nakitigkat R: Berthelsenmit Pelivdlo erneranit Lars Møllermit. Pok bogens indhold er lige så fornøjeligt og originalt, som dens illustrationer er det. Da Pok kommer hjem fra sin fantastiske rejse, har han meget at berette. Pok og hans kammerat K´iperoks ophold i Danmark var dengang noget helt enestående; de var de første grønlændere, der så kongens stad, og Pok vendte hjem og berettede landsmændene om sine utrolige og eventyrlige oplevelser…..”Kilde: Oldendow, Knud: Bogtrykkerkunsten og mændene bag den. 1957.

Fortællingerne

Manuskripter modtaget efter Rinks opfordring blev samlet og udgivet i 4 bind. Det første bind udkom i 1859. Nogle af de indsendte manuskripter så sådan ud:

Rink, Hinrich
Eskimoiske Eventyr og Sagn : oversatte efter de indfødte Fortælleres Opskrifter og Meddelelser / H. Rink. - 1. udgave. - Kjøbenhavn : C.A. Reitzels Boghandel, 1866 + 1871. - VI, 376 sider, [9] tavler : ill.

Lån bøgerne på biblioteket!

Materialer

GennemseGennemse
  • Bog

Bogtrykkerkunsten i Grønland og mændene bag den : en boghistorisk oversigt

Af Knud Oldendow (1957)
Historisk oversigt over bogudgivelser og trykkerier i Grønland
Læs mere
GennemseGennemse
  • Bog

Oqalualaartussaqaraluarnerpoq... : oqaluttuat H.J. Rinkip katersai : fortællinger indsamlet af H.J. Rink

(1996)
Læs mere
GennemseGennemse
  • Bog

Eskimoiske eventyr og sagn

Af Ove Bak (1974)
Læs mere
GennemseGennemse
  • Bog

Pok : kalalek avalangnek, nunalikame nunakatiminut okalugtuartok ; Angakordlo : palasimik napitsivdlune agssortuissok / agdlagkat pisorkat navssarissat nongmiut ilanit = Pok : en grønlænder, som har rejst og ved sin hjemkomst fortæller derom til sine landsmænd : og ; Angekokken : som møder præsten og diskuterer med ham / efter gamle håndskrifter, fundet hos grønlændere ved Godthåb ; oversættelse af Johs. Balle

(1973)
Læs mere